Royal Online vegus168


สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ หาแนวทางแข้งต่างชาติเดินทางเข้าไทย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด เตรียมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียน และฝึกซ้อมกับสโมสรไทยลีก 1-3 โดยจะมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาครัฐเป็นสำคัญ

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ หาแนวทางแข้งต่างชาติเดินทางเข้าไทย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด เตรียมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียน และฝึกซ้อมกับสโมสรไทยลีก 1-3 โดยจะมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาครัฐเป็นสำคัญ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด เตรียมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียน และฝึกซ้อมกับสโมสรไทยลีก 1-3 โดยจะมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาครัฐเป็นสำคัญ

จากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลาย สำหรับการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา อันได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด จึงต้องการให้ความช่วยเหลือแก่สโมสรสมาชิก ซึ่งลงแข่งขันในฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-3 ที่มีความประสงค์จะให้นักกีฬาชาวต่างชาติ กลับมาฝึกซ้อม รวมถึงขึ้นทะเบียนกับสโมสร โดยทางสมาคมฯ และไทยลีก จะดำเนินการขออนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศ และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นสำคัญ

ในการนี้ สมาคมฯ และไทยลีกจะประสานงานผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสโมสรสมาชิกจะต้องดำเนินการส่งเอกสารมายังบริษัท ไทยลีก จำกัด อันประกอบไปด้วย

1. หนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาฟุตบอลในสังกัด
2. สัญญานักกีฬา
3. สำเนาหนังสือเดินทางของนักกีฬา
4. ใบอนุญาตทำงาน (work permit) (ถ้ามี)

โดยสโมสร สามารถส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อทางบริษัท ไทยลีก จำกัด จะได้ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Facebook Comments
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE